Hiroshi Fujioka Shidoyin
Hiroshi Fujioka Shidoyin
An Aikido Shoheijuku Shidoin(instructor),Uchideshi(inner disciples) Suganuma Shihan.
5th dan.